Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Chrbonínské noviny 15.2.2020

Úvodní slovo:      

   

Přejeme vám všem krásný a pohodový nový rok s magickým číslem 2020. Přinášíme Vám spoustu informací o aktualitách a těšíme se na společnou práci a pomoc s přípravami a zvelebováním naší obce. Všechny informace jsou průběžně zveřejňovány i na webových stránkách obce obec-chrbonin.cz.
                                                                                                      Ing. Michala Kvasničková – starostka obce

Zprávy z jednání zastupitelstva

Od posledního čísla se uskutečnili dvě schůze. První byla v závěru loňského roku, kde se projednávala směna pozemků (část stavebních parcel) se Státním pozemkovým úřadem p. č. 558/20, 558/10, 284, 1067/13 s celkovou výměrou 989 m2 v k.ú. Chrbonín, za oddělenou část geometrickým plánem o výměře 448 m2. Dále se projednala aktualizace Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o místním poplatku ze psů – zde zůstává poplatek nezměněn. Další aktualizaci zaznamenala Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Změna sazby poplatku se zvýší z původních 700,- Kč na 900,- Kč u rekreačních objektů za rok. U osob přihlášených k pobytu v obci se poplatek zvýší z původních 350,- Kč na 450,- Kč za osobu a rok. Zvýšení ceny je reakcí na zvýšení poplatku svozové firmy Obce Radenín. Účinnost obou vyhlášek je k 1. 1. 2020. Schválil se návrh rozpočtu na rok 2020 jako rozpočet vyrovnaný – příjmy i výdaje 3.513.410 Kč. Dále Zastupitelstvo schválilo sponzorský dar pro spolek Trubači Tábor z.s. ve výši 4.000,- Kč na podporu účasti v soutěži na Mistrovství Evropy a sponzorský dar pro sportovní klub SK Tučapy z.s. ve výši 1.000,- Kč na podporu sportu v oblasti gymnastiky. Občané byli informování o ukončení akce Oprava čerpací stanice a úpravny vody, kterou realizovala firma Petrastav s.r.o. za celkovou cenu 279.982,- Kč. Druhá akce byla stavba Multifunkčního přístřešku, která byla shledána bez závad a celková částka za stavbu je 436.202,- Kč.  

Druhá schůze proběhla dne 31. 1. 2020 a důležitým bodem bylo projednání podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Dětské hřiště“ umístěného u Obecního úřadu. Druhým bodem se projednal rozpočtový výhled na rok 2022 – 2025, který je vedle rozpočtu obce pomocným nástrojem pro její hospodaření. Sestavuje se na dobu 2 – 5 let. Dále se schválilo podání žádosti Státnímu pozemkovému úřadu o bezúplatný převod pozemků parc. č. 1119/11 – 701 m2, 1119/12 – 610 m2 a 1119/13 – 183 m2, tyto pozemky se nachází v plánované trase nového vodovodu. Posledním bodem bylo schválení zvýšení hodinové mzdy pro brigádníky ze současných 80,-Kč/hodinu na 110,- Kč/hodinu. Zájemci o brigády se prosím přihlaste do 15. 3. 2020 osobně, mailem či telefonicky viz.  v závěru uvedené kontakty. Předposlední informací je vydání knihy Táborsko z nebe, která je vytvořena z leteckých fotografií a obec byla oslovena s možností prezentace v této knize. Knihu je možno zakoupit na úřadě za cenu 415,- Kč a máme zde 20 ks k dispozici. Pokud bude větší zájem, je možné knihy doobjednat. A na konec je přidání 1 ks bezdrátového hlásiče od firmy „Daniel Šárovec – montáž a servis bezdrátových rozhlasů“, která má na starosti obecní rozhlas. Hlásič bude v následujícím týdnu přidán v horní části obce k hospodě.

Vodovod:

V období od října 2019 nebyla zaznamenána žádná porucha vodovodní sítě, která by omezila dodávky pitné vody. Dne 27. ledna 2020 byla provedena řízená odstávka kvůli údržbě vodovodní sítě a prohlídce vodojemu.

V rámci údržby se uskutečnila výměna šoupěte na odběrném potrubí vodojemu, které bylo dlouhodobě nefunkční a při poruchách v úseku mezi vodojemem a č.p. 46 (u Krchů) bylo nutné vypouštět celý zásobní prostor, což významně prodlužovalo (zvláště v suchých měsících) jeho opětovné naplnění a obnovení dodávek pitné vody. Při prohlídce vnitřních prostor vodojemu nebyly shledány žádné závady, které by negativně ovlivňovaly jeho funkci nebo snižovaly kvalitu pitné vody.

V listopadu 2019 bylo vypsáno výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace „Dostavba a modernizace vodovodu v obci Chrbonín“. Výběrového řízení se zúčastnily 4 subjekty. Mimo splnění povinných referencí a  doložení o odborné způsobilosti byla jediným hodnotícím kritériem nejnižší cena, kterou nabídnul Ing. František Sedláček (firma Hydrosed s.r.o., Veselí nad Lužnicí). Dne 21. 2. od 18:00 h bude v zasedací místnosti obce Chrbonín veřejné představení konceptu projektové dokumentace „Dostavba a modernizace vodovodu“.

Lesní hospodářství: 

V roce 2019 nás postihla kůrovcová kalamita v lokalitě Vlčeves, kde již v roce 2018 začala probíhat těžba. Začátkem roku 2020 byla provedena další těžba s objemem dřeva cca 400 m3. Z důvodu teplého počasí se prozatím nedaří vytěžené dřevo odvézt z místa dočasné skládky u Vlčevsi. Pro zájemce je možnost sběru odřezků, špiček a větví po těžbě. Od středy tj. 19. 2. je předpoklad příjezdu mulčovací techniky. Obec bude žádat o finanční podporu z Jihočeského kraje na zalesňování a následnou péči. S dalšími informace či dotazy se obracejte na stanového obecního lesního hospodáře pana Miroslava Veselého.

Odpadové hospodářství:

Přistavení velkoobjemového kontejneru bude v letošním roce opět ve třech termínech a to 3. – 5. 4., 10. – 12. 7. a 9. – 11.10.  Umístění kontejneru bude vždy v prostoru u kapličky.

POZOR nevhazujte: lednice, televizory a monitory, zářivky a výbojky, autobaterie a další nebezpečné odpady jako jsou barvy a laky. Tento odpad či elektroodpad je určen k uložení do sběrného místa umístěného za Hasičskou zbrojnicí (bývalé hřiště).  Pro možnost uložení volejte tel. 777 190 474 pana Miroslava Veselého.

V naší obci také třídíme odpad – papír,který patří do modrého kontejneru.

Co sem patří: Vhodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit.

Nevhazujte: nepatří sem celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. To samé platí o termopapíru (účtenkách). Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice.

Akce uskutečněné od prosince roku 2019:

Vánoční besídka –  dne 22.12.2019 u kapličky

Bruslení – 27.12.2019 na Zimním stadionu v Soběslavi

Silvestrovský ohňostroj – na hasičském hřišti

Novoroční procházka

Akce, které nás od února čekají: 

Veřejné představení konceptu „Dostavba a modernizace vodovodu“dne 21.2.2020 od 18.00h v zasedací místnosti obce

Maškarní merenda – dne 22. 2. 2020 sraz masek v od 13.00 h u zasedací místnosti obce

Bruslenídne 1. 3. 2020 od 12.30 – 14.00 h na Zimním stadionu v Soběslavi.

MDŽdne 7. 3. 2020 od 16.30 h v místním hostinci u Radostů

Duben/květenzájezd do Dendrologické zahrady v Průhonicích – termín bude včas upřesněn dle počasí

                           (zájezd se uskuteční dle počtu zájemců).