Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Chrbonínské noviny 10.10.2019

Úvodní slovo:                                                                                    

Dostává se Vám do ruky druhé číslo místních informačních novin. Opět Vám chceme přiblížit důležité zprávy z naší  obce. Naším přáním je zde obsáhnout vše důležité a pro Vás praktické. A protože další noviny obdržíte v novém roce tak mi dovolte jménem celého zastupitelstva popřát klidný, sluncem zalitý podzim a příjemnou  sněhově bílou zimu. Poklidné Vánoční svátky a celkově šťastný vstup do Nového roku 2020.

                                                                                                      Ing. Michala Kvasničková – starostka obce

Zprávy z jednání zastupitelstva

Poslední schůze zastupitelstva obce se konala dne 9.8.2019 v 19.30 hodin v zasedací místnosti obce. Po představení programu jednání, starostka přivítala zástupce ZOD Podhradí Choustník předsedu představenstva pana Ing. Jana Doubka a místopředsedu představenstva pana Ing. Jaroslava Kazdu. Po uvítání s hosty následovala diskuze o zápachu z jímky. Oba zástupci zhodnotili danou situaci, řekli jaká opatření pro zlepšení stavu činí a dále slíbili, jakým stylem se do budoucna bude jímka udržovat, aby daný problém co nejméně obtěžoval nás občany. Poté následovalo jednání samotného zastupitelstva, kde prvním bodem bylo schválení směny pozemku parc. č. 200/18, 215/2, 1245/30, 1257/4 se ZOD Podhradí Choustník, které se nachází pod silážními jámami v areálu družstva. Dále byl schválen odkup pozemku parc. č. 358/37, který je součástí budoucích stavebních parcel. Na zasedání byli občané informováni o opravení mobiliáře v parku a plánovaném zrekonstruování dvou informačních panelů (1. v parku a 2. před obecním úřadem). V posledním informačním bodě byly předneseny aktuální výsledky rozborů vody z nového vrtu podrobnější popis viz. Vodovod. Další schůze Zastupitelstva obce se uskuteční dne 8.11.2019 v 19.30h v zasedací místnosti obce.  

Vodovod:

Od prvního vydání novin se událo několik poruch vodovodní sítě a s tím spojené výpadky dodávky pitné vody. Porucha, která se projevila těsně před Velikonocemi měla dvě příčiny. Jedna z příčin byla porucha na ventilu vodovodní přípojky k č.p. 11 a 63, která byla opravena dne 19. dubna 2019. Druhá porucha byla lokalizována pracovníkem ČEVAK a.s. dne 18. dubna 2019 na přípojce u č.p. 61, kde došlo k poruše tvarovky u šoupěte. Další porucha na vodovodu musela být opět zjištěna povolaným pracovníkem z firmy ČEVAK a.s. dne 20. srpna 2019. Ta byla objevena na přípojce u č.p. 23, kde došlo pravděpodobně vlivem sedání zeminy k netěsnosti v napojení vodovodní přípojky. Povrch silnice byl v místě poruch vodovodu opraven  2.10.2019. Ostatní výpadky dodávek pitné vody byly způsobeny buď zvýšenou spotřebou vody na jednotlivých odběrných místech nebo poruchami zařízení mimo vodovodní síť, kterou spravuje obec Chrbonín.

Letos v květnu byla provedena a vyhodnocena čerpací zkouška nového vrtu u vodojemu. Na základě výsledků z měření bylo stanoveno maximální využitelné množství  14,6 m3.den-1. Pro porovnání, současný zdroj surové vody pro obecní vodovod má vydatnost přibližně 49 m3.den-1. První provedení odběru (17. února 2019) a rozboru surové vody (dle vyhlášky MZd. č.252/2004 Sb. v platném znění) byly překročeny limity železa a počtu bakterií a jejich kolonií. Chemické vlastnosti druhého odběru surové vody z nového vrtu (4. srpna 2019) nepřekročili limity dle výše uvedené vyhlášky.

Na základě čerpací zkoušky, výsledků chemických a mikrobiologických vlastností surové vody z nového vrtu, bylo objednáno zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele projektové dokumentace s názvem „Dostavba a modernizace vodovodu v obci Chrbonín“. Zadávací dokumentace byla již zastupitelům předložena v konceptu a v průběhu měsíce října proběhne její připomínkování a schvalování. V další fázi přípravy proběhne výběr zhotovitele projektové dokumentace a zpracování projektové dokumentace, ke které připravíme veřejnou besedu k možnosti podání připomínek všech občanů. Dále se budou vyřizovat potřebná vyjádření a stanoviska. Důležitou součástí projektu je získání státní dotace.

Program obnovy venkova 2019 (dále jen POV):

V naší obci je z POV pro tento rok financována akce s názvem „Oprava čerpací stanice a úpravny vody“
vybranou firmou Petrastav s.r.o., která je v současné době téměř u konce se stavebními pracemi a poté budou následovat finální nátěry. Druhou akcí je „Stavba multifunkčního přístřešku“, který má vybetonované základy a základovou desku. Další fází pro dokončení přístřešku je plánovaná stavba dřevěné konstrukce.

Internetové stránky:    obec-chrbonin.cz

Pro lepší občanskou informovanost jsme na internetových stránkách zavedli možnost zasílání novinek na soukromý e-mail. Jednoduše řečeno, kdo si na konci stránky do příslušného rámečku zadá svojí e-mailovou adresu, tak při jakékoli změně na webových stránkách (př. pozvánka na Zastupitelstvo obce či různé kulturní akce, nebo nové fotografie v  galerii, atd.) obdrží na svůj mail upozornění. Stejně jednoduchá je i možnost pro odhlášení z odebírání daných novinek. Samozřejmě stále trvá, že pokud cokoli nebudete moct na obecních stránkách najít nebo zde bude chybět, napište nám a pokusíme se danou věc napravit.

Odpadové hospodářství:

Přistavení velkoobjemového kontejneru bude v letošním roce již po třetí a to v termínu                                         11.-13.10. Umístění kontejneru bude vždy v prostoru u kapličky. Dále připomínám, že v případě nutnosti, je možné vyvážet odpad do sběrného dvora ve Dvorcích. Bližší informace u starostky obce.

POZOR nevhazujte: lednice, televizory a monitory, zářivky a výbojky, autobaterie a další nebezpečné odpady jako jsou barvy a laky. Tento odpad či elektroodpad je určen k uložení do sběrného místa umístěného za Hasičskou zbrojnicí (bývalé hřiště).  Pro možnost uložení volejte tel. 777 190 474 pana Miroslava Veselého.

V naší obci také třídíme odpad – nápojový karton,který patří do oranžového kontejneru.

kontejner na nápojové kartony

Co sem patří: krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků. Pře vhozením řádně sešlápněte. Nevhazujte: nápojové kartony se zbytky potravin, měkké sáčky např. od kávy a různých prášků.

Akce uskutečněné od května roku 2019:

Setkání seniorů a přátel lidové hudby – 4.5.2019 v zasedací místnosti obce

Hasičská soutěž a Memoriál Michala Velíška – 29.6.2019 na hasičském hřišti

Za krále a Jižní Marku – dne 5.7.2019 akce pro děti na přivítání prázdnin uskutečněné na hasičském hřišti

Po stopě lišky Bystroušky – dne 24.8.2019 v lese v Tuhoníně

Akce, které nás v době do Nového roku čekají: 

Chlebíčkobraní – dne 19.10.2019 od 13.00 h v zasedací místnosti obce

Drakiáda – dne 20.10.2019 od 13.30 h na hasičském hřišti

Mše svatá k památce zemřelýchdne 26.10.2019 od 14 hodin v kapličce Nanebevzetí Panny Marie

Bruslení –  dne 28.10. 2019 od 9.00 – 10.30 h na Zimním stadionu v Soběslavi.

Setkání seniorů a přátel lidové hudby – dne 23.11.2019 od 16.00 hodin v zasedací místnosti obce.

V rámci této akce bude od 17h p. Votruba promítat a vyprávět o odlévání a renovaci zvonů.

Vánoční besídka –  dne 22.12.2019 od 16.30 h u kapličky

Bruslení – 27.12.2019 od 17.00 – 18.30 hna Zimním stadionu v Soběslavi

Silvestrovský ohňostroj – 31.12.2019 od 18.00 h na hasičském hřišti

Novoroční procházka – 1.1.2020 v 13h u zastávky autobusu

Obecní brigáda:

Obec Chrbonín uvítá občany s dobrovolnou účastí při dalších brigádách např. řezání palivového dřeva pro potřeby zasedací místnosti obce a místních plesů. Také budou plánovány brigády na úklid a pálení větví v obecním lese, který postihla kůrovcová kalamita. Termíny dobrovolných brigád budou včas vyhlášeny.