Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Chrbonínské noviny 1.3.2019

     

Úvodní slovo:                                                                                    

Dovolte mi, abych Vám představila první číslo místních novin, prostřednictvím kterých Vám chceme přinášet všechny důležité informace týkající se naší obce. Pro mě i celé zastupitelstvo je důležité, aby byl každý z nás včas obeznámen o plánovaných akcích a měl tak možnost vyjádřit svůj názor. Jelikož jsme na úplném začátku volebního období, chtěli bychom Vás požádat o pomoc, vstřícnost a jistou míru trpělivosti. Budeme rádi, pokud u Vás tyto noviny zvýší povědomí a zájem o dění v naší obci.

Předem Vás chceme poprosit, abyste omluvili určité nedostatky prvního čísla i ročníku, na kterých budeme v následujících vydáních pracovat. Zároveň uvítáme vaší kritiku a náměty na zlepšení.

                                                                                      Ing. Michala Kvasničková – starostka obce

Zprávy z jednání zastupitelstva

Zastupitelstvo obce se sešlo v pátek dne 22.2.2019 v 19.30 hodin v zasedací místnosti obce. Po přivítání přítomných občanů se přešlo k programu jednání. Na začátku byli občané informováni o záměru směny pozemku, poté se schválila kupní smlouva pozemku 800/1, který se nachází pod hrází rybníka „Za Vsí“ a je důležitým místem pro celé hasičské hřiště. Dalším bodem bylo schválení kupní smlouvy na část pozemku 1088/23  se zřízením věcného břemene.  Dále se schválil finanční příspěvek pro SK Tučapy pro sportovní činnost. Taktéž zastupitelstvo schválilo zpracování Systému náležité péče a Pasportu komunikace. Začátkem roku byla zpracována Směrnice č.1/2019 pro práci s osobními údaji a nyní proběhla schválením. Dále se schválil příspěvek na podporu rodičovství manželům Voráčkovým (Veronika roz. Čupitová) k narození syna Mikuláše. V prostoru pro diskuzi starostka informovala přítomné o realizaci vrtu, vytěžení dřeva z obecního lesa, o nejbližších kulturních akcí a o aktualizaci webových stránek obce. Všechny tyto informace jsou obsaženy níže.

Vodovod:

Původní část vodovodu v obci Chrbonín je v současné době na konci svojí životnosti a čelíme poměrně častým výpadkům dodávek vody. V posledním čtvrtletí roku 2018 byla objednána projektová dokumentace, která řeší rekonstrukci vodovodního přivaděče v úseku od vodojemu po křižovatku „u Krchů“. Pro posílení zdroje pitné vody a zlevnění provozních nákladů, byly na konci roku 2018 zahájeny práce na průzkumném hydrogeologickém vrtu pod Blaníkem vedle vodojemu. Hloubka vrtu je 30 m pod povrchem terénu a hladina podzemní vody byla naražena v několika úrovních v rozmezí mezi 10 – 20 m. Napjatá hladina podzemní vody se ustálila 3,0 m pod povrchem terénu. V průběhu ledna a února 2019 bylo provedeno čištění vrtu, resp. jeho čerpání, aby se v jímací oblasti odčerpaly jemné částice a došlo k filtrační stabilizaci okolního horninového prostředí. V polovině února 2019 byly odebrány vzorky vody pro krácený biologický a chemický rozbor vody. Z výsledků rozboru jsou uvedeny pouze nevyhovující parametry: železo 0,38 mg/l; koliformní bakterie 4 KTJ/100 ml; Intestinální enterokoky 1 KTJ/100ml; počty kolonií při 22 0C jsou 223 KTJ/1ml. Zjištěné hodnoty překračují minimálně stanovené limity a nejsou zdraví škodlivé. Po úpravě by se výsledky měly dostat na kvalitu pitné vody. Podrobnější informace o rozboru naleznete na webových stránkách obce.

Nové obecní internetové stránky:    obec-chrbonin.cz

V únoru proběhlo spuštění zkušební verze nových webových stránek obce Chrbonín, které budou v následujících měsících na základě případných požadavků, připomínek a námětů na zlepšení postupně aktualizovány. Nové webové stránky obce Chrbonín byly přepracovány jak po stránce vzhledové, tak byly doplněny o některé údaje. Doufáme, že zde postupně najdete vše, co se nás občanů a naší obce týká a pokud vám bude chybět nějaká informace nebo zjistíte chybný údaj, uvítáme každou připomínku pro zlepšení a opravu.

Odpadové hospodářství:

Přistavení velkoobjemového kontejneru bude v letošním roce 3x a to v termínech                                               13.-14.4., 13.- 14.7. a 12.-13.10. Umístění kontejneru bude vždy v prostoru u kapličky. Dále připomínám, že v případě nutnosti, je možné vyvážet odpad do sběrného dvora ve Dvorcích. Bližší informace u starostky obce.

POZOR nevhazujte: lednice, televizory a monitory, zářivky a výbojky, autobaterie a další nebezpečné odpady jako jsou barvy a laky. Tento odpad či elektroodpad je určen k uložení do sběrného místa umístěného za Hasičskou zbrojnicí (bývalé hřiště).  Pro možnost uložení volejte tel. 777 190 474 pana Miroslava Veselého.

V naší obci také třídíme odpady na plasty, sklo, papír a tetrapaky. V loňském roce v naší obci bylo vytříděno (údaje uvedené v kg/ obyvatele/ rok 2018) papír 6,1 kg; plast 13,5 kg; sklo 21,4 kg; nápojový karton 0,8 kg.

V dnešním čísle se zaměříme na třídění plastu tj. na žlutý kontejner.

kontejner na plasty

CO SEM PATŘÍ: fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící folie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujte v menších kusech.

NEVHAZUJTE!!! Mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících prostředků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky. 

Akce uskutečněné od začátku roku 2019:

Hasičský ples v Terezíně dne 5.1. k tanci i poslechu zahrála skupina H plus Band.  

Dětský karneval – v Terezíně 12.1. navštívilo akci téměř 50 dětí a s rodiči se účastnili několika soutěží, závěrem byl prodej bohaté tomboly. Během aktivního odpoledne byly rozdávány pro občerstvení koláče.

Myslivecké posezení – v Terezíně 19.1. k pobavení hrála kapela Spino a tuto zábavu si nenechalo ujít přibližně 80 hostů. 

Akce, které nás v nejbližší době čekají: 

Maškary2.3. se v obci uskuteční masopustní pochod různorodých masek. Sraz v 12.00h u obecního úřadu.

Bruslení – 16.3. od 10.00 – 11.30 h na Zimním stadionu v Soběslavi.

MDŽ – 16.3. zveme všechny občany (muže i ženy) od 16.30 h do sálu místního hostince. Zábavné odpoledne zpestří doprovodný program místních dětí.  

Velikonoce – tradiční velikonoční koledování proběhne v obci 20.4.2019.

Čarodějnice – 30.4. pálení čarodějnic, stavění máje a opékání buřtů.

Setkání starších občanů a přátel lidové hudby – dne 4.5.2019 od 17 hodin v zasedací místnosti obce.

Dětský den – červen (konkrétní datum zatím není stanoveno).

Memoriál Michala Velíška v hasičském sportu – konané na hasičském hřišti dne 29.6.2019.

Loučení s prázdninami – druhá polovina měsíce srpna.

Drakiáda – září (konkrétní datum zatím není stanoveno).

Možnost koupě dřeva na palivo:

Obec nabízí možnost koupě palivového dřeva. Cena je stanovená na 450,- Kč/m3 a byla kalkulována na základě nákladů na těžbu, manipulaci dřeva a dopravu do Chrbonína. V případě zájmu se prosím přihlaste na obecním úřadu do 31. 3. 2019.

Obecní brigáda:

Obec Chrbonín uvítá případné zájemce o placené brigády, které se budou týkat zejména sečení trávy a případné údržby obecního mobiliáře. Dále bychom chtěli požádat občany o dobrovolnou účast na úklidu a pálení větví v obecním lese, který postihla kůrovcová kalamita. Termín dobrovolné brigády včas ohlásíme.